Podmínky ochrany osobních údajů

 

Katoo Design 26.1.2022

 

 

 

Otázku ochrany osobních údajů a jejich zpracování bereme vážně a chceme, abyste byli obeznámeni s tím, jak osobní údaje shromažďujeme a používáme při zpracování a doručení našich klenotů. Pokud na stránkách https://www.katoodesign.cz poskytnete své osobní údaje, jejich zpracování bude možné pouze v souladu s těmito Zásadami zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“).

Pokud by Vám ohledně těchto Zásad nebylo cokoliv jasné, napište nám na adresu níže, či na e-mail info@katoodesign.cz nebo nám zavolejte na číslo +420 777958879. 

 

1. Údaje o nás

Správcem osobních údajů je majitel domény a provozovatel e-shopu www.katoodesign.cz, Kateřina Němcová, Ičo 07387717, Zeměchy 190, 44001 Jimlín (dále „Správce“ nebo také „My“) a provozovatel e-shopové platformy Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395).

 

Pokud u nás nakoupíte, potřebujeme pro provedení objednávky, včetně jejího dodání, Vaše osobní údaje, proto se dostáváte do pozice tzv. subjektu údajů, o kterém zpracováváme osobní údaje (dále „Zákazník“ nebo také „Vy“).

 

2. Co naleznete v tomto dokumentu?

 

V tomto dokumentu naleznete veškeré informace, které se týkají zpracování Vašich osobních údajů.

Věnujte prosím čas veškerým částem tohoto dokumentu, zejména pak právům, které Vám náleží.

 

3. Jaké údaje o Vás zpracováváme
a za jakými účely?

 

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze za účely, o kterých byl Zákazník informován při nákupu na stránkách https://www.katoodesign.cz u objednávkového formuláře.

 

Účely a osobní údaje, které zpracováváme jsou:

Osobní údaje

Účel zpracování

Jméno, příjmení, telefon, e-mail, ulice, město, PSČ, země, platební údaje a údaje o zboží

Předmětné údaje zpracováváme za účelem prodeje, dodání a zaplacení zboží, včetně související komunikace

 

Co se týče účelu prvního, tyto osobní údaje zpracováváme na základně toho, že je to nezbytné pro uzavření a splnění smlouvy, kterou s námi Vy při objednávce na e-shopu uzavíráte. Uvedení těchto údajů je tak smluvním požadavkem, bez kterého není možné Vám předmětné zboží doručit.

Právním základem proto, abychom Vám mohli občas zaslat nabídku našich služeb, je náš oprávněný zájem a zároveň výjimka dle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, která nám umožňuje sem tam Vám zaslat nabídku našich produktů z toho titulu, že jste našim zákazníkem, který od nás nakoupil (tedy tzv. zákaznická výjimka).

 

Náš oprávněný zájem spočívá v tom, že chceme, abyste byli vždy informovaní o našich akcích a nových produktech. Máte pochopitelně právo, abychom Vám nic takového nezasílali. Pokud si skutečně nepřejete, můžete takové kontaktování vyloučit postupem uvedeným níže v odst. 6 těchto Zásad.

 

4. Komu osobní údaje předáváme?

 

4.1. Vaše osobní údaje bychom si bez Vašeho vědomí nedovolili předat nikomu jinému než osobám, bez nichž by nebylo možné prodej uskutečnit. Chceme, abyste Vaše osobní údaje měli stále pod kontrolou, proto nás dovolte Vás informovat, že Vaše osobní údaje zpřístupňujeme pouze těmto osobám a to z těchto důvodů:

 

Příjemce

Důvod

General Logistics Systems Czech Republic, s.r.o.
Průmyslová 5619/1
CZ-58601 Jihlava

Tuto společnost máte možnost si vybrat jako dopravce Vámi zakoupeného zboží, z toho důvodu této společnosti předáváme nezbytné informace včetně Vašich osobních údajů.

Česká pošta, s.p.,
 IČ: 471 14 983,
 Sídlo: Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1.

Tuto společnost máte možnost si vybrat jako dopravce Vámi zakoupeného zboží, z toho důvodu této společnosti předáváme nezbytné informace včetně Vašich osobních údajů..

 

 

5. Jak dlouho Vaše osobní údaje budeme uchovávat?

 

S ohledem na to, že máme ze zákona povinnost uchovávat některé údaje týkajících se Vašeho nákupu, budeme Vaše osobní údaje za účelem prodeje, dodání a zaplacení zboží, včetně související komunikace uchovávat pouze po nezbytně nutnou dobu, maximálně však 3 roky od uskutečnění nákupu.

 

Co se týče uchování Vašich osobních údajů za účelem zaslání nabídky našich produktů, Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu, kdy o to budete stát a nevyloučíte toto zasílání postupem uvedeným v odst. 6, ne však déle, než 3 roky od Vašeho posledního nákupu.

 

6. Jaká jsou Vaše práva?

 

Protože musíme zpracovávat Vaše osobní údaje, svědčí Vám díky tomu několik práv, které po nás můžete uplatňovat a o kterých bychom Vás rádi informovali.

 

Vašimi právy jsou:

Právo na přístup k osobním údajům
Právo na opravu osobních údajů
Právo na výmaz osobních údajů
Právo na omezení zpracování
Právo na přenositelnost
Právo nebýt součástí automatizovaného individuálního rozhodování
Právo vznést námitku proti zpracování a odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení
Právo podat stížnost

 

Všechna tato práva včetně jejich vysvětlení a způsobu uplatnění naleznete dále. Věnujte pak pozornost části 7 těchto Zásad.

 

Právo na přístup k osobním údajům

Pro případ, kdybyste si nebyli jisti, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, máte právo na přístup k osobním údajům.

Toto právo spočívá v tom, že na základě Vaší žádosti Vám zašleme informace o tom, za jakými účely, po jakou dobu a jaké kategorie osobních údajů zpracováváme. Mimo to Vám sdělíme, komu všemu Vaše osobní údaje zpřístupňujeme a další informace, na které máte právo.

Mimo to máte právo také zažádat o to, abychom Vám předali kopie osobních údajů, které o Vás zpracováváme.
Právo na opravu osobních údajů

Záleží nám na tom, abychom o Vás zpracovávali pouze přesné osobní údaje.

Proto máte právo nás požádat, abychom opravili Vaše osobní údaje, které o Vás zpracováváme a které jsou nepřesné.

 

Právo na výmaz osobních údajů

Už na tomto místě Vás chceme ujistit, že Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po dobu stanovenou výše v části 5 těchto Zásad. Po této době Vaše osobní údaje mažeme.

Mimoto máte však právo na to nás požádat, abychom Vaše osobní údaje smazali, a to zejména v případě:

- máte pocit, že osobní údaje již nepotřebujeme pro splnění výše uvedených účelů, nebo že Vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně;

 

- odvoláte souhlas se zasíláním obchodních sdělení, resp. dáte námitku proti oprávněnému zájmu (k tomu viz dále v odst. 6 těchto Zásad).

 

-Někdy je však naší povinností Vaše osobní údaje uchovávat (zejména z důvodů účetních povinností), z toho důvodu nebude vždy možno Vaší žádosti vyhovět. O všem Vás však budeme poctivě informovat.

 

Právo na omezení zpracování

V určitých případech také máte právo na to, abychom Vaše osobní údaje na čas přestali zpracovávat a měli je pouze uloženy.

 

Těmito případy jsou pak situace, kdy:

- uplatníte právo na opravu do doby, než takovou žádost ověříme;

 

- bychom zpracovávali Vaše osobní údaje protiprávně, ale Vy byste nechtěli, abychom je smazali;

- Vaše osobní údaje nebudeme již potřebovat, ale Vy byste požadovali jejich uchování pro určený, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

Právo na přenositelnost

Vašim právem je také to, abychom Vám na Vaši žádost předali osobní údaje, které zpracováváme na základě nezbytnosti pro splnění smlouvy.

 

Toto předání lze provést zasláním osobních údajů, které o Vás zpracováváme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Pokud nás o to požádáte, předáme tyto osobní údaje i jiným správcům osobních údajů.

 

Právo nebýt součástí automatizovaného individuálního rozhodování

 

Chceme Vás informovat o tom, že Vaše osobní údaje nezpracováváme žádným automatizovaným postupem, na jehož konci by bylo rozhodnutí, které by pro Vás mělo právní či obdobné důsledky.

 

Právo vznést námitku proti zpracování a odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení

Jak jsme již psali v odst. 3. těchto Zásad, Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti za účelem zasílání obchodních sdělení. To však neznamená, že se nemůžete jednoduše odhlásit ze zasílání obchodních sdělení.

Můžete tak učinit odpovědí na náš email (info@katoodesign.cz ) a v předmětu uvést “nezasílat”.

Vaši vůli budeme respektovat a budeme ji považovat za námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu a Vaše osobní údaje ihned vymažeme.

 

Pro vyloučení pochybností, někdy budeme potřebovat Vás kontaktovat v souvislosti s Vaší objednávkou, přičemž taková zpráva se nepovažuje za obchodní sdělení.

 

Právo podat stížnost

Je Vaším právem se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností v případě, kdy budete mít pocit, že v souvislosti se zpracováním osobních údajů porušujeme zákon.

Svoji stížnost můžete poslat prostřednictvím kontaktů uvedených na stránce https://www.uoou.cz/vismo/o_utvar.asp?id_u=10&p1=1493 .

 

7. Jak mohu uplatnit svá práva?

 

Záleží nám na tom, abyste svoje práva v mezích, ve kterých to právo povoluje, mohli uplatnit kdykoliv.

 

Veškerá práva tak můžete uplatnit buď na písemnou adresu uvedenou v odst. 1. těchto Zásad nebo e-mailem na adresu info@katoodesign.cz . Poté, co ověříme Vaši totožnost, uděláme vše proto, abychom Vašim požadavkům mohli vyhovět.